Poziom pre-CAE

Poziom Podręcznik Możliwe egzaminy
6
pre-CAE
(Competent User)
Speakout Advanced
Antonia Clare
Pearson
  • Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy zaliczyli kurs przygotowujący do egzaminu FCE i zdali go (jakkolwiek przystąpienie do egzaminu nie jest konieczne do nauki na poziomie preCAE).
  • Zajęcia przewidują pełną powtórkę problematyki gramatycznej przerobionej do tej pory oraz wprowadzenie dodatkowych zagadnień gramatycznych niezbędnych do kontynuacji nauki na kursach przygotowujących do egzaminów CAE i CPE.
  • Zajęcia na poziomie preCAE koncentrują się również na doskonaleniu ogólnych umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) koniecznych do wyrobienia ogólnej płynności niezbędnej do kontynuacji nauki na wyższych poziomach.
  • Szczególny nacisk kładzie się na poszerzenie słownictwa, co przygotowuje do umiejętności rozróżniania różnych stylów posługiwania się językiem wymaganej na egzaminach CAE oraz CPE.

Kurs obejmuje 150 godzin lekcyjnych (dwa semestry).

Aby ukończyć powyższy kurs z wynikiem pozytywnym należy uzyskać ocenę A, B lub C z testu końcowego. Jednocześnie frekwencja na zajęciach powinna wynosić co najmniej 70%.